فرایند ارزیابی

شاخص های ارزیابی

جایزه فرد افرادی که دارای تأثیرگذاری چشمگیری بر رشد و توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور بوده اند. محور مؤلفه شاخص زیرشاخص فرد یاددهی-یادگیری الکترونیکی آموزش یادگیری الکترونیکی افرادی که در آموزش یادگیری الکترونیکی در سطح جامعه تأثیرگذار بوده اند. تعداد کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت برگزار کرده در مورد یادگیری الکترونیکی تدریس… ادامه خواندن شاخص های ارزیابی