زمانبندی جایزه

ردیف

موضوع

اتمام

1

فراخوان

14 اسفند ماه 1396

2

ثبت نام، تکمیل و ارسال اظهارنامه جایزه

1 تیر ماه  تا 15 آبان ماه 1397

3

ارزیابی اظهارنامه و بازدید از سازمان

15 مهر ماه تا 15 آذر ماه 1397

4

مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان

26 آذر ماه 1397