هزینه های ثبت نام

محور

جایزه فرد

جایزه سازمان

جایزه دستاورد

هزینه

(تومان)

600.000

4000.000

1500.000