پس از دریافت کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی و انتصاب ریاست آن در سال 1395 فعالیت این دفتر آغاز شد. اهم فعالیت­های انجام شده تا کنون به شرح زیر است:

  1. ایجاد دفتر آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ساختمان مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز و عقد قرارداد
  2. همکاری با محققان این دفتر
  3. همکاری در طراحی دروس رشته یادگیری الکترونیکی
  4. انتشار دو تک نگاشت از سلسله تک نگاری های کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی با عنوان “کیفیت در آموزش عالی الکترونیکی” و “الگویی برای ارزشیابی کیفیت سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران”
  5. برگزاری کارگاه مشترک توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو و مؤسسه مهر البرز با عنوان “نقش مدرس در فرآیند یاددهی – یادگیری در بستر یادگیری الکترونیکی”
  6. انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با ” کرسی آموزش مهندسی”
  7. انعقاد تفاهم­نامه همکاری مشترک با ” کرسی معلمان به مثابه یادگیرندگان مادام­ العمر”
  8. طراحی سایت کرسی
  9. تعیین اهداف، ساختار و برنامه ­ها و فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت راه ­اندازی رسمی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو