ليست مقالات
 
عنوان مقالهسالمحل انتشارنویسندگانلینک
شناسايي و دسته بندي ويژگي هاي سيستم آموزش الکترونيکي براساس مدل کانو در دانشگاه هاي مجازي ايران1391فصل نامه راهبردهای آموزشحميدرضا رضواني و هادي درگاهيلينك مشاهده
Factors influencung onacceptance of e-learning system among clerksin financial institution: acase study of banks in shiraz city2013Global Journal of Science, engineering and Technology ISSUEMalihe Sarkari, Mansoor Amini Lari, Alireza Miremadidownload

An Investigation of the Relationship between Learning Management System and Learning Outcomes: Mehralborz Virtual University Case Study

2013International Journal of Science and Engineering InvestigationsAli Jabbarianpour, Peyman Yarmohammadzadehdownload
طراحی دستیار هوشمند آموزشی مبتنی بر عامل و بررسی اثربخشی آن در پرتال هاي یادگیري الکترونیکی1393http://mediaj.sums.ac.ir/onlineپاییز 93 ، دوره 5سعید روحانی و سید وحید میرحسینیلینک مشاهده
ارزیابی کیفیت خدمات نظام یاددهی یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی1394نشریه علمی پژوهشی دانشگاه تهرانمحمدعلی شاه‌حسینی و فاطمه نارنجی ثانی و رحیم عبادی و حمید رودباریلینک مشاهده
شبیه‌سازی رضایتمندی مصرف‌کننده آنلاین بوسیله یک مدل فازی (مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهرالبرز)1390ششمين کنفرانس ملي و سومين کنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الکترونيکيفهیمه طباطبایی و بابک اخگر و سید محمدرضا ناصرزادهلینک مشاهده
ارائه يك مدل جامع از مسير رضايتمندي يادگيرنده الكترونيكي (مطالعه موردي: مؤسسه آموزش عالي الكترونيكي مهرالبرز)1390مجله مديريت فناوري اطلاعا ت دانشكده مديريت دانشگاه تهرانبابك اخگر و سيد محمدرضا ناصرزاده و فهيمه طباطباييلینک مشاهده
A Proposed Framework for Evaluating Student’s Performance and Selecting the Top Students in E-Learning System, Using Fuzzy AHP Method2015International Conference Management Economics & Humanities Istanbul 2015Mohsen Mazaheri Asad , Simin Ebrahimi KermaniHenrique Rego Monteiro da Horadownload
موک چیست؟1395فصلنامه علوم و فنون مديريت اطلاعاتدكتر مريم صراف زادهلینک مشاهده