دلایل اعطای جایزه

– توجه و تأکید کشورهای پیشرفته دنیا بر توسعه یادگیری الکترونیکی جهت دستیابی به توسعه پایدار
– اعطای جایزه یادگیری الکترونیکی توسط نهادهای بین المللی در جهت ترویج و توسعه نوآوری در این حوزه
– نوپابودن نظام یادگیری الکترونیکی در ایران
– فعال شدن کرسی یادگیری الکترونیکی فرصتی برای اعتلای یادگیری الکترونیکی در جامعه