گزارش جلسات شورای راهبردی جایزه

گزارش نخستین جلسه

طبق برنامه ریزی انجام شده اولین جلسه شورای راهبردی جایزه در تاریخ 9/12/1396 با حضور اساتید حوزه یادگیری الکترونیکی تشکیل شد.
جناب آقای دکتر عبادی به عنوان رئیس مؤسسه مهرالبرز و جانشین رئیس جایزه یادگیری الکترونیکی (جناب آقای دکتر جلالی)، دلایل شکل گیری ایده جایزه را مطرح نمودند و دبیر علمی جایزه و همچنین شخصیت حقوقی افراد حاضر در جلسه را معرفی کردند.
سپس دستور جلسه توسط دبیر علمی جایزه (جناب آقای دکتر جمشید شنبه زاده) به شرح زیر طرح گردید:

– تصمیم گیری در مورد اهداف و برنامه های آتی جایزه
– تصمیم گیری در مورد محورهای جایزه
– همکاری در جذب سازمانها و تشویق آنان برای شرکت در فراخوان جایزه
– تعیین تیم های ممیزی جایزه
– مشاوره در زمینه تعیین معیارها و شاخص های ارزیابی
– تصويب نتایج جایزه و سیاست گزاری در زمینه ارائه مشاوره به نهادهای شرکت کننده در جایزه

در ادامه جلسه، خلاصه ای از مطالعات صورت گرفته در مورد جوایز یادگیری الکترونیکی در سطح دنیا و اهداف و محورهای پیشنهادی توسط معاون کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی ارائه شد.

گزارش دومین جلسه

بر اساس مصوبات جلسه اول شورای راهبردی، جلسه دوم این شورا در تاریخ 1/2/1397 در مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز از سوی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی برگزار گردید. جلسه با ارائه گزارش مختصری از فعالیت های صورت گرفته در راستای برگزاری جایزه توسط دبیر جایزه (جناب آقای دکتر شنبه زاده) آغاز شد. دستور این جلسه، تعیین شاخص های ارزیابی شرکت کنندگان در هر یک از محورهای (فرد، سازمان، دستاورد تأثیرگذار) جایزه بود. به همین منظور پیش نویس مؤلفه های ارزیابی هر محور و نیز شاخص های ارزیابی هر مؤلفه، قبل از جلسه توسط دفتر کرسی تهیه شده و در اختیار اعضای شورای راهبردی قرار گرفت. جلسه دوم با حضور هفت نفر از اعضای شورای راهبردی برگزار گردید. در این جلسه، مؤلفه ها و نیز شاخص های پیشنهادی توسط اعضا مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید علاوه بر تغییرات مد نظر اعضا، برخی شاخص ها تلفیق شده و اثرگذاری فعالیت های یادگیری الکترونیکی و همچنین یادگیری مادام العمر در سطح جامعه مورد تأکید قرار گیرد. بنابر نظر اعضا، مستند معیارهای ارزیابی جایزه با ذکر مقدمه و اهداف جایزه یادگیری الکترونیکی تکمیل گردید.