جایزه فرد

افرادی که دارای تأثیرگذاری چشمگیری بر رشد و توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور بوده اند.

محور

مؤلفه

شاخص

زیرشاخص

فرد

یاددهی-یادگیری الکترونیکی

آموزش یادگیری الکترونیکی

افرادی که در آموزش یادگیری الکترونیکی در سطح جامعه تأثیرگذار بوده اند.

 1. تعداد کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت برگزار کرده در مورد یادگیری الکترونیکی
 2. تدریس دروس رسمی مرتبط با حوزه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های معتبر
 3. تعداد محتواهای الکترونیکی تولید شده (فیلم یا کلیپ، تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط و مقاله چاپ شده)
 4. تعداد سخنرانی های ارائه شده
 5. کسب جوایز و افتخارات از جشنواره های داخلی و خارجی
 6. تحصیل در دوره های یادگیری الکترونیکی

رهبری نوآورانه

افرادی که به عنوان مدیر ارشد یادگیری سازمان بوده و در هدایت و مدیریت یادگیری الکترونیکی در سازمان نوآوری داشته اند.

 1. دارای نقش مدیر ارشد یادگیری در سازمان
 2. وجود دانش و تخصص در حوزه یادگیری الکترونیکی
 3. بکارگیری فناوری ها و سازوکارهای نوین برای توسعه یادگیری الکترونیکی در سازمان

یاددهی نوآورانه

افرادی که در یاددهی و یادگیری نوآوری داشته اند.

 1. ارائه تلفیقی تأثیرگذار از پداگوژی و فناوری در آموزش الکترونیکی
 2. ارائه محتوای نوآورانه برای یادگیری الکترونیکی
 3. استفاده از فناوری های موجود به شیوه ای نوآورانه در یادگیری الکترونیکی

استمرار در یاددهی الکترونیکی

افرادی که به طور مستمر یا در مدتی طولانی در حوزه یادگیری الکترونیکی فعالیت های تأثیرگذاری انجام داده اند.

 1. تعداد سال های فعالیت در حوزه یادگیری الکترونیکی

مخاطبین

افرادی که تعداد زیادی از مخاطبین را در یادگیری الکترونیکی درگیر نموده اند.

 1. تعداد مخاطبین یادگیری الکترونیکی
 2. یادگیری تیمی و تعامل دانشجو با استاد و سایر دانشجویان
 3. یادگیری و یاددهی الکترونیکی برای حل مسائل واقعی جامعه

طرح های پژوهشی و کاربردی

فعالیت های پژوهشی

 1. اجرای پروژه های ملی/بین المللی در زمینه یادگیری الکترونیکی
 2. انجام طرح تحقیقاتی در زمینه یادگیری الکترونیکی
 3. تأسیس انجمن یا نهاد برای توسعه یادگیری الکترونیکی

ترویج و اطلاع رسانی

توسعه یاددهی و یادگیری الکترونیکی

 1. عضویت فعال در انجمن های تخصصی و نهادهای فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی

2.   همکاری در برگزاری کنفرانس ملی یا بین المللی

 1. مشاوره و راهنمایی پایان نامه ها در زمینه یادگیری الکترونیکی
 2. آموزش و توسعه فرهنگ یادگیری الکترونیکی مستمر در سازمان
 3. آگاه سازی کارکنانو مدیران سازمان نسبت به روندهای نوین یادگیری الکترونیکی

جایزه سازمان

سازمان هایی که در نهادینه سازی سیستم یادگیری الکترونیکی در فرایند توسعه به موفقیت های چشمگیری نائل شده اند.

محور

مؤلفه

شاخص

زیرشاخص

سازمان

یاددهی-یادگیری الکترونیکی

تدوین استراتژی یادگیری الکترونیکی

سازمان هایی که برای توسعه یادگیری الکترونیکی، استراتژی تدوین نموده اند.

 1. تدوین برنامه های استراتژیک (چشم انداز، مأموریت و اهداف) یادگیری الکترونیکی برای سازمان

2.  ارزیابی میزان تحقق برنامه های استراتژیک

وجود متولی یاددهی و یادگیری الکترونیکی

سازمان هایی که یک دپارتمان یا نقش برای یادگیری الکترونیکی تعیین نموده اند

 1. وجود مدیر ارشد یادگیری
 2. وجود دپارتمان یادگیری الکترونیکی
 3. دانش و تخصص افراد در حوزه یادگیری الکترونیکی

گستردگی در سازمان

سازمان هایی که از سیستم یادگیری الکترونیکی به طور گسترده برای آموزش کارکنان خود استفاده می کنند.

 1. تعداد کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی برگزار شده به صورت الکترونیکی برای کارکنان و مدیران سازمان
 2. ایجاد تنوع در سبد خدمات آموزشی به کارکنان از طریق سیستم یادگیری الکترونیکی
 3. ایجاد تغییرات عمده در سازمان از طریق سیستم یادگیری الکترونیکی
 4. ارزیابی مستمر مدیران، همکاران و مشتریان در مورد میزان اثربخشی خدمات یادگیری الکترونیکی
 5. بهره مندی از فناوری های متنوع برای یادگیری الکترونیکی
 6. تعداد سال های بهره مندی از حوزه یادگیری الکترونیکی

طرح های پژوهشی و کاربردی

تأثیر بر عملکرد سازمان

سازمان هایی که توسعه یادگیری الکترونیکی بر عملکردشان تأثیر عمده ای داشته است.

 1. تأثیر یادگیری الکترونیکی بر کاهش هزینه
 2. تأثیر یادگیری الکترونیکی بر بهبود عملکرد کارکنان
 3. تأثیر یادگیری الکترونیکی بر نحوه تعامل با مشتریان و سایر ذینفعان
 4. تأثیر یادگیری الکترونیکی بر کیفیت ارائه خدمات سازمان

تأمین و تربیت نیروی انسانی

 1. نهادسازی متناسب با نیاز سازمان

ترویج و اطلاع رسانی

اطلاع رسانی در سازمان

سازمان هایی که یادگیری الکترونیکی را به طور گسترده در سازمان خود منتشر می کنند.

 1. آموزش و توسعه فرهنگ یادگیری الکترونیکی مستمر در سازمان
 2. آگاه سازی کارکنان و مدیران سازمان نسبت به روندهای نوین یادگیری الکترونیکی
 3. وجود دستورالعمل های ترغیبی و ترویجی برای یادگیری الکترونیکی

جایزه دستاورد تأثیرگذار

محصولات، خدمات، فرایندها و مدل های کسب و کاری که تأثیرات چشمگیری بر یادگیری الکترونیکی در کشور داشته­ اند.

محور

مؤلفه

شاخص

زیرشاخص

دستاورد تأثیرگذار

یاددهی-یادگیری الکترونیکی

کتاب یا مجله

کتابها یا مجلاتی که در ترویج یادگیری الکترونیکی در سطح ملی تأثیرگذار بوده اند.

1. کتاب تألیف شده در زمینه یادگیری الکترونیکی

2. کتاب ترجمه شده در این حوزه

3. تعداد دفعات تجدید چاپ کتاب تألیف شده

4. کیفیت محتوا

5. تعداد کتاب های به فروش رفته

6. تعداد مجلات منتشر شده در حوزه یادگیری الکترونیکی

محتوای چندرسانه­ای

محتواهایی که در مورد یادگیری الکترونیکی به صورت نوآورانه ای ارائه شده اند یا مطالب نوینی ارائه نموده اند.

 1. انتخاب رسانه مناسب
 2. خودآموز بودن
 3. قابلیت خودارزیابی
 4. منطبق با سبک یادگیری متقاضی
 5. منطبق با زمینه فرهنگی اجتماعی
 6. متن ساده
 7. استفاده از تصویر، جدول، نمودار، نقشه و شکل های ساده
 8. تعاملی بودن
 9. استفاده از صوت و فیلم و پویانمایی کوتاه
 10. به روز بودن محتوا
 11. مبتنی بودن بر تئوری ها و مدل های مطرح یادگیری الکترونیکی
 12. یکپارچگی مطالب

برنامه درسی

طرح درس ها برای یادگیری الکترونیکی که دارای نوآوری بوده و در دانشگاه های معتبر تدریس شده باشند.

 1. برخورداری از سرفصل مشخص و یکپارچه
 2. تدریس در دانشگاه های معتبر
 3. ارزشیابی مثبت دانشجویان
 4. بهره مندی از ساز و کارهای متنوع در ارائه آموزش
 5. به روز بودن محتوا
 6. داشتن منابع و مآخذ معتبر

کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی یادگیری الکترونیکی در راستای رفع نیازهای بارز جامعه

 1. تعداد کارگاه های برگزار کرده
 2. تعداد مخاطبین کارگاه
 3. نوآوری در حل مسائل سازمان یا جامعه

طرح های پژوهشی و کاربردی

مدل کسب و کار

نوآوری در مدل کسب و کار مؤسسات و نهادهایی که در حوزه یادگیری الکترونیکی فعالیت می نمایند و می توانند به عنوان الگویی برای سایر مؤسسات این حوزه مطرح شوند.

 1. خلق ارزش جدید برای مخاطبان
 2. تأثیر بر هزینه
 3. تأثیر بر درآمد و سودآوری
 4. تأثیر بر نحوه ارتباط با مشتریان
 5. تأثیر بر نحوه ارتباط با سایر ذینفعان
 6. تأثیر بر رقابت با رقبا

سامانه یادگیری الکترونیکی

 سامانه هایی مانند Advanced LMS، TTS، VC، LCMS، شبکه های اجتماعی، بازی، فیلم، واقعیت مجازی، برنامه های تلفن همراه، که در توسعه یادگیری الکترونیکی مؤثر بوده اند.

 1. تعداد کاربران سامانه
 2. سهولت کاربری
 3. سهولت دسترسی
 4. جذابیت ظاهری
 5. امکان تعامل بین استاد و دانشجو
 6. امکان تسهیم مطالب توسط دانشجویان
 7. امکان ارتباط آنلاین
 8. ارزشیابی و بازخور کاربران

ترویج و اطلاع رسانی

وب سایت

وب سایت هایی که در حوزه یادگیری الکترونیکی تأثیرگذاری چشمگیری داشته اند.

 1. سئوی وب سایت
 2. آمار بازدید روزانه سایت
 3. کیفیت گرافیکی سایت
 4. کیفیت محتوای سایت
 5. ارتباط مطالب با حوزه یادگیری الکترونیکی
 6. استفاده از کانال های چندگانه برای ارتباط با مخاطبان در وب سایت