اهداف

جایزه یادگیری الکترونیکی توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران به برگزیدگان این حوزه اهدا می شود. هدف از اعطای جایزه به شرح زیر است:

– فرهنگ¬سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی
– شناسایی و تشویق افراد و سازمان های مؤثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری الکترونیکی
– معرفی برگزیدگان حوزه یادگیری الکترونیکی به جامعه