1. آقای  دکترعیسی ابراهیم زاده
 2. آقای دکتر محمود بابائی
 3. آقای دکتر عباس بازرگان هرندی
 4. آقای دکتر کامبیز بدیع
 5. خانم دکتر فتانه تقی یاره
 6. آقای دکتر جعفر تنها
 7. آقای دکتر محمود رضا ثقفی
 8. آقای دکتر علی جمشیدی
 9. خانم دکتر مهرنوش خشنودی فر
 10. خانم دکتر نازیلا خطیب زنجانی
 11. آقای دکتر حسن درویش
 12. خانم دکتر میترا ذوالفقاری
 13. آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
 14. آقای دکتر حسین زارع
 15. آقای دکتر اسماعیل زارعی زوارکی
 16. آقای دکتر بهمن زندی
 17. آقای دکتر محمدرضا سرمدی
 18. آقای دکتر فرهاد سراجی
 19. آقای دکتر علی اصغر شکری
 20. آقای دکتر جمشید شنبه زاده
 21. آقای دکتر عبدالحسین صراف زاده
 22. خانم دکتر فروزان ضرابیان
 23. خانم دکتر ناهید ظریف صنایعی
 24. آقای دکتر رحیم عبادی
 25. آقای دکتر محمد عطاران
 26. آقای دکتر احمد علیپور
 27. آقای دکتر حسن علیزاده
 28. خانم دکتر بهاره عمرانی
 29. آقای دکتر سید امید فاطمی
 30. آقای دکتر علی اصغر فرامرزیان
 31. آقای دکتر ابوالفضل فراهانی
 32. آقای دکتر مهران فرج اللهی
 33. خانم دکتر میترا قریب
 34. آقای دکتر محمدعلی کریمی
 35. آقای دکتر احمد کاردان
 36. خانم دکتر پروین کدیور
 37. خانم دکتر هاله کنگری
 38. آقای دکتر علی اکبر صفوی
 39. خانم دکتر ریتا مجتهدزاده
 40. آقای دکتر آیین محمدی
 41. خانم دکتر مریم طایفه محمودی
 42. خانم  دکتر لیلی مصلی نژاد
 43. خانم دکتر مرجان معصومی فرد
 44. خانم دکتر مانوش مهرابی
 45. آقای سید حمیدرضا محمودزاده حسینی
 46. آقای دکتر غلامعلی منتظر
 47. آقای دکتر سید مهدی موسی کاظمی
 48. خانم دکتر آرزو نجفیان
 49. آقای دکتر کریم نجفی برزگر
 50. آقای دکتر رضا نوروز زاده
 51. خانم دکتر مریم صراف زاده