• روندهای سیستم های یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای معتبر جهان
 • مدل های تجاری ( Business models)دانشگاههای الکترونیکی معتبر دنیا (5 دانشگاه برتر)
 • بررسی وضعیت دوره های دکتری (PHD)دربستر e-learning دردانشگاههای معتبر
 • بررسی وضعیت رشته یادگیری الکترونیکی درمقاطع مختلف تحصیلی دردانشگاههای معتبر
 • مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی دردانشگاههای حضوری والکترونیکی درایران.
 • بررسی تطبیقی آموزش الکترونیکی رشته های آموزشی در موسسه های آموزشی مجازی
 • طراحی، بررسی و تعیین ویژگی پرتال آموزشی در دانشگاه‌های الکترونیکی
 • بررسی چالش‌ها و مزایای یادگیری الکترونیکی (فنی، فردی، پداگوژیکی، اجتماعی و …)
 • بررسی نقش‌ها و مسئولیت‌های دستیاران آموزشی در نظام یادگیری الکترونیکی
 • پردازش ابری (computing Cloud)و یادگیری الکترونیکی
 • دادگان عظیم (Data Big)و یادگیری الکترونیکی
 • مفاهیم وب ۲ (شبکه‌های اجتماعی، بلاگ‌ها، ویکی‌ها، هوش جمعی و …)در آموزش الکترونیکی
 • واقعیت مجازی و آموزش الکترونیکی
 • یادگیری همراه (در بستر موبایل)در آموزش الکترونیکی
 • بررسی مقایسه‌ای دستاوردهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان در موسسه های آموزشی مجازی مختلف
 • یادگیری آمیخته (Blended Learning)و یادگیری الکترونیکی
 • تجارب و درس آموخته‌های مهرالبرز در حوزه یادگیری الکترونیکی