با پیگیری کمیسیون ملی یونسکو تا کنون کرسی‌های زیر در ایران تشکیل شده است: