کلیپ مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

لینک دریافت کلیپ مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی