نشست خبری آقای دکتر جلالی رئیس کرسی و رئیس جایزه ملی یادگیری الکترونیکی امروز ساعت 11 صبح برگزار میشود.

این نشست به صورت زنده از طریق اینستاگرم مهرالبرز پخش میشود.