اولین جلسه شورای راهبری کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو با حضور اکثریت اعضا در تاریخ دوشنبه 7 خرداد ماه تشکیل شد. در این جلسه که به رسایت رئیس کرسی برگزار شد، مفاد آئین نامه کرسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و هر یک از اعضا نظرات اصلاحی و پیشنهادی خود را در این خصوص بیان کردند.

همچنین توضیحاتی در خصوص جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در اختیار اعضا گرفت.

در پایان سایت کرسی معرفی شد.

پس از پایان جلسه ، اعضا در ضیافت افطاری ترتیب داده شده شرکت کردند.