معرفی شرکت کنندگان در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی (محور جایزه سازمان)

سازمان نهضت سوادآموزی با ثبت نام در محور سازمان، در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی شرکت کرده است.