سازمان امور مالیاتی کشور با ثبت نام در محور سازمان، در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی شرکت کرده است.