معرفی شرکت کنندگان در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی (محور جایزه سازمان)