معرفی شرکت کنندگان در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی (محور دستاورد تأثیرگذار)

مؤسسه آموزش الکترونیکی تاکرها با ثبت نام در محور دستاور تأثیرگذار، در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی شرکت کرده است.