جناب آقای دکتر علی اصغر فرامرزیان با ثبت نام در محور فرد، در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی شرکت کرده اند.