مؤسسه نیک زیست فردا با ثبت نام در محور دستاور تأثیرگذار، در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی شرکت کرده است.