معرفی سازمان برتر آموزشی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی؛ دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فایل معرفی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان سازمان برتر آموزشی در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی