معرفی سازمان برترجایزه ملی یادگیری الکترونیکی؛ سازمان امور مالیاتی کشور

فایل بیان تجربیات سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می گردد. این سازمان در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی جزو سازمان های برتر انتخاب شد.


لینک دریافت فایل بیان تجربیات سازمان امور مالیاتی کشور