معرفی دستاورد برتر جایزه ملی یادگیری الکترونیکی؛ سیستم مدیریت یادگیری نوید

فایل معرفی سیستم مدیریت یادگیری نوید به عنوان دستاورد برتر نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ارائه شد. این سامانه به عنوان دستاورد دانشگاه علوم پزشکی مجازی معرفی شده است.

لینک دریافت فایل