دکتر جلالی رئیس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در سخنرانی خود به موقعیت دانش و آموزش الکترونیکی در جهان اشاره کرد وگفت: به نظر می رسد نباید صرفاً به وضعیت فعلی داخل کشور نگاه داشت و لازم است که دستاوردها و موقعیت های جهان را رصد کنیم و همزمان خودمان را تطبیق دهیم.
وی به مدل های موفق آموزش الکترونیکی در ایران اشاره و تصریح کرد: هم اکنون بخش خصوصی موفقیت های چشم گیر و سریعی را در آموزش الکترونیکی رقم زده و مناسب است که یونسکو در حوزه های آموزشی با بخش خصوصی نیز همکاری کند.
رئیس کرسی آموزش الکترونیکی یونسکو در ایران، راه اندازی سایت این کرسی آموزشی را گام نخست این کرسی عنوان کرد و گفت: آموزش الکترونیکی به سمت آموزش اجتماعی سوق پیدا می کند و آموزش ما لزوماً نباید یک آموزش کلاسیک باشد و لازم است به این جریان متفاوت نگاه کرد تا به قطب آموزش در دنیا تبدیل شویم.
دکتر جلالی در اهمیت آموزش به موفقیت های کره جنوبی پرداخت و افزود: به هیچ عنوان نباید آموزش را به سیاست مرتبط کرد و باید اهمیت آموزش را در کشور بسیار جدی بگیریم و در بخش های مختلف از جمله کسب و کار آموزش ها را توسعه دهیم.
وی از راه اندازی جایزه ملی خبر داد و در تشریح آن گفت: هم اکنون نمی توانیم جایزه بین المللی تعریف کنیم و هم اکنون یک جایزه ملی تعریف کردیم که در مدل جهانی آن همه ساله بهترین کار در یادگیری الکترونیکی، یادگیری تلفن همراه و یادگیری ترکیبی در دو بخش اکادمی و کسب و کار توسط انجمن بین المللی یادگیری الکترونیکی اهدا می شود.