دومین جلسه شورای راهبردی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در روز شنبه یکم اردیبهشت ماه و با حضور اعضای این شورا توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو (دبیرخانه جایزه) و در محل مؤسسه مهر البرز تشکیل شد. در این جلسه اعضا در خصوص مؤلفه های ارزیابی شرکت کنندگان و نهایی کردن آنها بحث و تبادل نظر کردند.