جلسه ارزیابی شرکت بیمه کوثر

جلسه ارزیابی شرکت بیمه کوثر با حضور مدیر آموزش و پژوهش و سایر همکاران در این حوزه و ممیزان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو برگزار شد.