دومین جلسه نشست هم اندیشی در خصوص آموزش و یادگیری الکترونیکی در کشور در روز دوشنبه 16/07/1397 در محل دفتر کرسی یونسکو و با حضور نمایندگان رؤسای کرسی ها و اعضای شورای راهبری کرسی تشکیل شد. در ابتدای جلسه رئیس کرسی با بیان این موضوع که جایزه ملی یادگیری الکترونیکی فرصتی برای هم اندیشی است، به راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات جاری در حوزه یادگیری الکترونیکی در کشور اشاره کرد. آقای دکتر جلالی کرسی ها را فراتر از یک عنوان دانست و افزود کرسی ها باید پروژه محور باشند و بر مبنای یک پروژه ملی تعریف و تأسیس شوند تا هم آن پروژه ملی پیش برود و هم کرسی با آن به جلو حرکت کند. وی افزود: یکی از اهداف اصلی ما در گام اول شبکه سازی میان کرسی هاست.

در ادامه نمایندگان کرسی ها به شرح تاریخچه و فعالیت کرسی های متبوع خود پرداخته و درخصوص چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای پیش رو اعلام نظر کردند.

اعضای شورای راهبری کرسی نیز با تحلیل مشکلات موجود، با توجه به تخصص و تجربه خود در زمینه همکاری با یونسکو و کرسی های آن، و نیز با اشزاف بر مباحث مربوط به حوزه یادگیری الکترونیکی، راه حل هایی را ارائه دادند.

از دیگر برنامه های این نشست تهیه لیستی از افراد مطرح در حوزه یادگیری الکترونیکی از دیدگاه صاحبنظران این حوزه بود.