با توجه به اهداف تعیین شده کرسی های یونسکو و وجود فضای همکاری ما بین آنها اخیرا تفاهم نامه همکاری میان “کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو” مستقر در موسسه آموزش عالی مهر البرز و “کرسی یونسکو در معلمان به مثابه یادگیرندگان مادام العمر” مستقر در دانشگاه فرهنگیان منعقد شده است.
طبق مفاد این تفاهم نامه، همکاری های مشترک اجرایی، آموزشی، علمی و پژوهشی طی مدت 4 سال انجام خواهند شد.

جهت مشاهده متن کامل تفاهم نامه به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

http://ucet.ir/Portals/0/agreement-%20Farhangian%20Uni.pdf