جناب آقای کتر جمشید شنبه زاده از سوی جناب آقای دکتر علی اکبر جلالی (ریاست کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی و نیز رئیس جایزه ملی یادگیری الکترونیکی) به عنوان دبیر علمی جایزه منصوب شدند.