مؤسسه آمار یونسکو (UIS) اقدام به انتشار اطلس الکترونیکی سواد آموزی کرده است. این مؤسسه نخستین منبع داده های قابل مقایسه بین المللی در حوزه های آموزش، علوم و تکنولوژی، فرهنگ و ارتباطات، برای بیش از 200 کشور و منطقه است.

اطلاعات نمایش داده شده در این اطلس الکترونیکی به صورت خودکار به روز رسانی میشوند.
اطلاعات آماری سوادآموزی در ایران نیز در این اطلس الکترونیکی وجود دارد.
لینک اطلس الکترونیکی سواد آموزی یونسکو