سلسله نشست‌های روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی

وبینار یونسکو. سخنرانی رییس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در سلسله نشست‌های روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در روابط‌عمومی

سلسله نشست‌های روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومیفناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در روابط‌عمومی: ابزارها و تاکتیک‌های نوظهور برای ارتباطات مؤثرتر به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی، انجمن متخصصان روابط‌عمومی ایران و مؤسسه کارگزار روابط‌عمومی سلسله نشست‌هایی با عنوان “فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در روابط‌عمومی: ابزارها و تاکتیک‌های نوظهور برای ارتباطات مؤثرتر” برگزار می‌کنند.تاریخ و… ادامه خواندن سلسله نشست‌های روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی

رصدخانه سیاست آموزش عالی برای اروپا و امریکای شمالی

UNESCO Seminar on higher education policy

راه اندازی سمینار رصدخانه سیاست آموزش عالی برای اروپا و امریکای شمالی این سمینار به ارائه کلی رصدخانه سیاست آموزش عالی، به شکل یک پلتفرم تعاملی آنلاین توسعه یافته به وسیله سازمان بین المللی یونسکو برای آموزش عالی در امریکای لاتین و منطقه کارائیب، و پروژه جامع ابتکاری چتر آن، و مرکز سیاست گزاری آموزش… ادامه خواندن رصدخانه سیاست آموزش عالی برای اروپا و امریکای شمالی

سلسله نشست‌های روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی

وبینار یونسکو. سخنرانی رییس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در سلسله نشست‌های روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در روابط‌عمومی

سلسله نشست‌های روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومیفناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در روابط‌عمومی: ابزارها و تاکتیک‌های نوظهور برای ارتباطات مؤثرتر به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی، انجمن متخصصان روابط‌عمومی ایران و مؤسسه کارگزار روابط‌عمومی سلسله نشست‌هایی با عنوان “فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در روابط‌عمومی: ابزارها و تاکتیک‌های نوظهور برای ارتباطات مؤثرتر” برگزار می‌کنند.تاریخ و… ادامه خواندن سلسله نشست‌های روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی