معرفی سازمان برتر جایزه ملی یادگیری الکترونیکی؛ شرکت بیمه کوثر

فایل بیان تجربیات شرکت بیمه کوثر ارائه می گردد. این شرکت در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی جزو سازمان های برتر انتخاب شد.

لینک دریافت فایل بیان تجربیات شرکت بیمه کوثر