سخنرانی دکتر علی اکبر جلالی، رئیس محترم کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران در مراسم افتتاح کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران به میزبانی موسسه آموزش عالی مهرالبرز

جایزه، ارائه یک الگوی درست است..