گزارش حضور کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی​

دکتر شامی زنجانی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاورعالی موسسه آموزش عالی مهرالبرز) در حاشیه رونمایی از پوستر جایزه ملی یادگیری الکترونیکی  

ادامه مطلب »