پوستر جازه ملی یادگیری الکترونیکی توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی منتشر شد.