جناب آقای دکتر عیسی رضایی با ثبت نام در محور دستاورد تأثیرگذار، کتابی را که با همکاری آقای دکتر جواد حاتمی و خانم دکتر مائده ملکی نگاشته اند، در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی شرکت داده اند.