مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق گیلان با ثبت نام در محور سازمان، در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی شرکت کرده است.