مصاحبه دکتر احمد روستا در مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

آقای دکتر احمد روستا؛ پدر علم بازاریابی ایران، در مصاحبه ای در حاشیه مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی بیان کرد: زندگی فرآیند یادگیری، به کارگیری، و نتیجه گیری است./دنیای آینده دنیای فروپاشی چهار مرز است: زمان، مکان، انسان، سازمان./در یک پدیده یادگیری چهار عامل تعیین کننده هستند: یاد دهنده، یادگیرنده، موضوع یادگیری، فضا و محیط یادگیری./انسان پنج ویژگی دارد که توجه دنیای یادگیری الکترونیکی به این ویژگی ها، خود باعث رشد و پیشرفت میشود. انسان موجودی تازه پسند، تنوع طلب، تحول گرا، توسعه جو، و کمال یاب است.

 لینک دریافت کلیپ مصاحبه آقای دکتر احمد روستا در حاشیه مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی