دکتر کمال خرازی، ریاست هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز، در سخنانی بیان کرد: یونسکو مجموعه ای برای تاثیر گذاری و اثر پذیری است و جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این نهاد جهانی سابقه علمی خوبی کسب کرده و امیدواریم که کرسی های دیگر از جمله کرسی اموزش الکترونیکی در ایران موفقیت های مطلوبی کسب کند.
وی در بخشی از سخنانش به تغییرات آموزش در جهان اشاره کرد و افزود: تغییراتی در دانشگاه های دنیا صورت گرفته و امروز دیگر دانشگاه های بزرگ دنیا استاد محور نیستند و دانشجو محور شدند و در بستر Web 2 مشارکت دانشجویان در قالب تیم بهربرداری آموزش را افزایش چشم گیری می دهند.
خرازی به هوش مصنوعی نیز اشاره کرد و گفت: آقای ریموند کروزول مدیر مهندسی گوگل پیش بینی کرده تا ۳۰ سال آینده هوش انسان بیلیون برابر خواهد شد و انسان از کارهای ابتدایی ذهنش فعال تر می شود و با کمک هوش مصنوعی انسان رشد هوش چشم گیری خواهد داشت.
وی اهمیت آموزش الکترونیک در توسعه آموزش را ضروری دانست و افزود: در سالهای اخیر صندلی دانشگاه ها خالی بود در حالیکه با اجرای مدل الکترونیکی نه تنها صندلی خالی باقی نماند که ظرفیت آموزش بسیار ارتقاء یافت و در دانشگاه مهر البرز این مدل به خوبی نتیجه داد.
خرازی خاطر نشان کرد: کرسی آموزش الکترونیکی می تواند ارتباط مناسبی بین دیگر کرسی های آموزشی برقرار کند.