جلسه بررسی راهکارهای همکاری مشترک با حضور سازمان های برگزیده جایزه ملی یادگیری الکترونیکی تشکیل شد.

جلسه بررسی راهکارهای همکاری مشترک با حضور سازمان های برگزیده جایزه ملی یادگیری الکترونیکی و به دعوت کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو، در روز سه شنبه 9 بهمن ماه 1397 تشکیل شد.

در این جلسه نمایندگان 5 سازمان برگزیده در جایزه از میان 6 سازمان دعوت شده حضور یافتند.

گزارش کامل این جلسه را از اینجا دریافت کنید.