جلسه ارزیابی مؤسسه علمی و کاربردی صنعت آب و برق گیلان

جلسه ارزیابی مؤسسه علمی و کاربردی صنعت آب و برق گیلان با حضورارزیابان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو و مسئولین آموزش آن مؤسسه، در محل دفتر کرسی برگزار شد.