جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل

 جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل با حضور ارزیابان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو و تیم یادگیری دیجیتال شرکت ایرانسل و سایر اعضای مرتبط سازمان برگزار شد.