جلسه ارزیابی بانک صادرات

جلسه ارزیابی بانک صادرات با حضور کارشناسان اداره آموزش و ارزیابان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو برگزار شد.