جلسه ارزیابی بانک رفاه کارگران

جلسه ارزیابی بانک رفاه کارگران با حضور مدیر آموزش و کارشناسان این حوزه و ارزیابان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو برگزار شد.