جایزه نوآوری در یادگیری دیجیتالی با موضوع تفکیک پسماند از مبدأ همراه با جایزه ای نفیس