نخستین جلسه هم اندیشی در خصوص آموزش و یادگیری الکترونیکی در کشور، در روز شنبه 1397/07/14 در محل دفتر کرسی یونسکو با حضور مدیران مؤسسات آموزش عالی و نمایندگان ایشان برگزار شد. در ابتدای جلسه هر یک از مدیران در مورد چالش های مؤسسات آموزش الکترونیکی و یادگیری در کشور نظرات خود را ارائه دادند. سپس معرفی کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی و اهداف و مأموریت های آن توسط ریاست کرسی، جناب آقای دکتر جلالی انجام شد. معرفی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی و اهداف، محورها و شاخص های آن از دیگر برنامه های جلسه بود. پس از آن نظرات و پیشنهادات اساتید در مورد جایزه و نحوه مشارکت جهت رفع چالش ها مطرح شد. از دیگر برنامه های این نشست تهیه لیستی از افراد مطرح در حوزه یادگیری الکترونیکی از دیدگاه صاحبنظران این حوزه بود.