رسانه های مختلف به انعکاس نشست خبری رئیس جایزه ملی یادگیری الکترونیکی پرداخته و ابعاد مختلف این جایزه را منعکس نمودند.

خبرگزاری ایسنا

روزنامه اطلاعات

خبرگزاری سیتنا

خبرگزاری انتخاب

سایت خبری تحلیلی کسب و کار