دو تک نگاشت از سلسله تک نگاری های کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی توسط انتشارات موسسه آموزش عالی مهرالبرز منتشر شد

کیفیت در آموزش عالی الکترونیکی” و “الگویی برای ارزشیابی کیفیت سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران” تالیف دکتر عباس بازرگان هرندی و دکتر فاطمه نارنجی ثانی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و همکار مهرالبرز هستند که از سوی انتشارات موسسه با همکاری دفتر کرسی یادگیری الکترونیکی یونسکو منتشر گردیده است.

در کتاب کیفیت درآموزش عالی الکترونیکی آمده است:

با توجه به نقش حیاتی نظام آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و ارائه خدمات تخصصی و نیز با توجه به چالش های پیش روی آن از قبیل توسعه روز افزون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جهت پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، دانش محور شدن اقتصاد و توسعه فناوری اطلاعات و… از یک سو و توجه به کیفیت در موسسات آموزش عالی از سوی دیگر، چنانچه دانشگاه بخواهد به طور مطلوب به ایفای ماموریت های خود بپردازد. لازم است اطمینان ذینفعان خود (جامعه، دولت، هیات علمی، دانشجویان و..) را نسبت به کیفیت لازم کوشش های دانشگاهی جلب کرده و از سازوکارهای لازم برای بهبود کیفیت استفاده نمود.

بر این اساس، در این تک نگاشت سعی بر این بوده است که با تمرکز بر ارائه کیفی الگویی نوین و با بهره گیری از بالاترین سطح ظرفیت و توان علمی، پاسخگوی بخش عظیمی از نیاز به ارزیابی کیفیت آموزش عالی به شیوه الکترونیکی باشیم.

بنابراین پس از بررسی حدود 10 مدل استاندارد جهانی در حوزه یادگیری الکترونیکی، این نتیجه حاصل شد که مدل های مذکور به دلیل وابستگی به محیط های اقتصادی-اجتماعی خاص، نمی توانند به عنوان مدل مطلوب ارزیابی کیفیت مورد توجه قرار گیرند؛ لذا ضمن بررسی مفهوم کیفیت در آموزش عالی الکترونیکی و عوامل مرتبط با آن ، تجربه کشورهای موفق در سنجش کیفیت نظام های یادگیری الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته و طراحی الگوی بومی ارزشیابی کیفیت، با استفاده از معیارها، شاخص ها و الزاماتی مورد توجه قرار گرفته است. الگوی طراحی شده،کیفیت سیستم یادگیری الکترونیکی را بازنمایی کرده و براساس نتایج ارزیابی حاصل از آن، می توان نسبت به عرضه توصیه های لازم برای بهبودی اقدام نمود. امیداست حاصل این مطالعات و تجارب بتوانند بیش از پیش زمینه ارتقاء کیفیت را در موسسات و دانشگاه های الکترونیکی فراهم آورد.

در کتاب الگویی برای ارزشیابی کیفیت سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران آمده است:

یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی به وجود آمدن سیستم های یادگیری الکترونیکی است که موجب گسترش منابع آموزشی باز و سیستم های آموزشی انعطاف پذیر در آموزش عالی است. در این راستا می توان به درس های انبوه باز و برخط و نیز سایر ابتکارعمل های مربوطه اشاره کرد.

از این رو، انتظار می رود که سیستم های یادگیری الکترونیکی در دسترسی، برابری و کیفیت دستاوردهای یادگیری در آموزش عالی، نقش قابل توجهی ایفا کنند. بدین جهت، کیفیت یادگیری و بهبود مستمر یادگیری الکترونیکی از جمله دغدغه های آموزش عالی است. الگوهای گوناگونی برای ارزشیابی کیفیت سیستم های یادگیری الکترونیکی عرضه شده است اما این الگوها وابسته به محیط های اقتصادی-اجتماعی خاصی است که سیستم های یادشده درآن ها به وجود آمده اند.

بر این اساس انتظار می رود که الگوهای ارزشیابی سیستم های یادگیری الکترونیکی، مبتنی بر شرابط محیطی باشند. در این رابطه این سوال مطرح است که الگوی مناسب برای ارزشیابی سیستم های یادگیری الکترونیکی در ایران چیست؟ برای پاسخ به این سوال، یک طرح پژوهشی تدوین شده و به اجرا درآمد. حاصل این طرح، طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت سیستم های یادگیری الکترونیکی است. در این کتاب نتایج حاصل از طرح مذکور بیان شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. الگوی یاد شده شامل 12 عامل ارزشیابی، 39 معیار و 70 شاخص است. در طرح پژوهشی یاد شده، الزامات ارزیابی کیفیت هر شاخص، بازنمایی از کیفیت یادگیری الکترونیکی است.

 

برای خرید اینترنتی این کتاب ها ، می توانید به وب سایت موسسه مراجعه نمایید.