از موسسات عضو ICDE   دعوت میشود تا برای عضویت در کمیته اجرایی آینده، نام خود و یا دیگر موسسات را به این کمیته اعلام نمایند. سه موسسه عضو ICDE  برای دوره جدید 2018 – 2021 کمیته اجرایی انتخاب خواهند شد.

طبق قوانین ICDE، کمیته اجرایی این اتحادیه متشکل از 6 عضو است که یکی از طرف افراد عضو اتحادیه و 5 عضو دیگر از سوی موسسات عضو اتحادیه انتخاب میشوند.

آخرین مهلت برای اعلام نام نامزدها، 22 جون 2017 است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://www.icde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=805:election-of-3-institutional-members-for-the-icde-executive-committee-2018—2021-&catid=23:news&Itemid=169